Animaties zijn op www.klinischredeneren.nl beschikbaar in lage resolutie. Om de animaties in hoge resolutie in uw lessen te gebruiken dient uw instelling lid te zijn van het klinischredeneren.nl platform. Neem contact met ons op voor de voorwaarden.

X

Metabole acidose en kalium

Een hoge H+ concentratie in het bloed (ofwel acidemie) brengt een elektrochemische gradiënt teweeg tussen de intracellulaire en extracellulaire compartimenten. Dit heeft als gevolg dat vrije H+ ionen bij een lage pH de cel in worden getransporteerd. Om de normale balans in elektrische lading binnen en buiten de cel te handhaven, wordt voor elk H+ ion een K+ ion vanuit de cel naar de extracellulaire ruimte getransporteerd. In het geval van een acute metabole acidose (en hiermee acidemie) is sprake van veel vrije H+ ionen. Deze ionen worden de cel in getransporteerd en er zal dus sprake zijn van evenveel…

Lees Meer

X

Metabole acidose

Metabole acidose is een toestand waarin een teveel aan niet-respiratoir zuur in het lichaam aanwezig is. Feitelijk is elke niet-respiratoire acidose per definitie een metabole acidose. Er zijn veel ziektebeelden die een metabole acidose kunnen veroorzaken. De meest bekende zijn: lactaatacidose (teveel aan melkzuur in het lichaam); ketoacidose (teveel ketonen, meestal bij diabetische ketoacidose); intoxicaties met diverse middelen of medicijnen; nierfalen (de nieren kunnen geen bicarbonaat opnemen). Kenmerkend bij een metabole acidose is een verlaagd serum bicarbonaat. Dit kan worden veroorzaakt door: verhoogde mate van consumptie van bicarbonaat door binding met de overmatig aanwezige zuren in het lichaam; verhoogde uitscheiding…

Lees Meer

X

Osmose en Osmotische Druk

Osmose is een proces waarbij sprake is van een netto diffusie van water door een semipermeabele wand (alleen water wordt doorgelaten). Wanneer een oplosbare stof wordt toegevoegd aan water dan neemt de concentratie water in het mengsel af. Dus hoe hoger de concentratie van opgeloste stoffen, des te lager is de waterconcentratie. Water diffundeert derhalve vanuit gebieden met een lage concentratie opgeloste stoffen (hoge waterconcentratie) naar een gebied met een hogere concentratie opgeloste stoffen (en dus lagere waterconcentratie). Ditzelfde proces vindt ook plaats over de (semipermeabele) celmembranen. Celmembranen zijn namelijk relatief ondoorlaatbaar voor de meeste opgeloste deeltjes maar wel goed…

Lees Meer

X

PEEP

Positive End Expiratory Pressure (PEEP) is een positieve druk die aanwezig is aan het einde van de expiratie. De meeste beademde patiënten krijgen via de machine PEEP toegediend om ook eindexpiratoir de luchtwegen gemakkelijker open te houden en om oxygenatie te verbeteren. Ook niet-beademde patiënten kunnen PEEP ontwikkelen. Bekende voorbeelden zijn astma- en COPD patiënten die niet goed kunnen uitademen wegens bronchoconstrictie. Anderzijds creëren zuigelingen, die moeite hebben om hun luchtwegen open te houden bij luchtwegaandoeningen, opzettelijk PEEP, door geforceerd tegen gesloten stembanden uit te ademen (kreunen). PEEP leidt in dit geval tot het openhouden van alveoli. Dit is tevens…

Lees Meer

X

Perfusie en zuurstoftransport

Voordat ingeademde zuurstof beschikbaar is voor metabole processen in het lichaam, moet de weg door de longen naar de cellen worden afgelegd. Dit gebeurt hoofdzakelijk in drie stappen: Gasuitwisseling tussen de alveoli en het bloed Transport door het bloed naar de verschillende weefsels Introductie in de interstitiële weefsels gevolgd door opname in de cellen Het belangrijkste transportmiddel van zuurstof is hemoglobine. Zuurstof kan slechts in zeer beperkte mate opgelost in bloedplasma vervoerd worden. De doorbloeding van de long ten behoeve van de gasuitwisseling noemen we perfusie. Het is belangrijk dat overal bloed langs het alveolo-capillaire membraan stroomt, anders kan er…

Lees Meer

X

Meten en kwantificeren van zuurgraad: de pH als maat

Om te definiëren hoe zuur een oplossing is, zijn veel definities in omloop. In deze cursus wordt een eenvoudige definitie voor zuurgraad gebruikt. Definitie van zuurgraad: De zuurgraad van een oplossing is de mate waarin deze oplossing H+ ionen bevat. Dit wordt uitgedrukt als de pH. Definitie van pH: pH is het logaritme van 1 gedeeld door de concentratie H+ ionen. In formulevorm: pH = log 1 [H+] De term "pH" of "potentiaal van H (hydrogen)" werd geïntroduceerd door de wetenschapper Sorensen in 1909. pH is een waarde die correleert met de concentratie H+ ionen in een oplossing. Het geeft…

Lees Meer

X

Capillairen

De kleinste en meest talrijke bloedvaten zijn de capillairen. Zij functioneren als de plaats voor uitwisseling van voedingsstoffen en afvalstoffen tussen het bloed en de weefsels. De capillaire wand bestaat uit slechts ëën laag epitheelcellen, omgeven door een dunne laag bindweefsel. Deze dunne vaatwand faciliteert de diffusie van onder andere zuurstof en koolstofdioxide. Daarbij hebben de meeste capillairen poriën voor uitwisseling van vloeistof en opgeloste substanties. Capillairen reguleren de bloedvoorziening op celniveau. Om dit te kunnen, beschikken capillaire vaatbedden over een effectief systeem waarmee ze de hoeveelheid bloed die ze doorlaten kunnen aanpassen. Op de plek waar de arteriole overgaat…

Lees Meer

X

Prikkeling van respiratoire systeem door de zuurgraad

De controle van een adequate zuurgraad door het ademhalingsstelsel bestaat uit een interactie van diverse componenten en mechanismen. Hiertoe kan men onderscheid maken tussen de volgende componenten: prikkel: de concentratie H+ ionen in het bloed en hersenvocht en hiermee de pH is veruit de belangrijkste prikkel; receptoren: centrale en perifere chemoreceptoren welke prikkels opvangen; het ademhalingscentrum in de hersenen (in de hersenstam): deze interpreteert de prikkels; de ademhalingsspieren: deze worden door de hersenstam aangestuurd. Veranderingen in de arteriële PCO2 leiden tot veranderingen in H+ concentratie en hiermee tot prikkeling van centrale en perifere chemoreceptoren. In de hersenstam wordt deze informatie…

Lees Meer

X

Prikkelvorming en het geleidingssysteem in het hart

In het hart worden elektrische impulsen gegenereerd en verspreid. Deze elektrische activiteit leidt tot contractie van hartspiervezels. Het hart omvat een gespecialiseerd systeem waarbinnen impulsvorming en impulsgeleiding binnen nauwe grenzen worden gereguleerd. Dit is vereist om een effectieve pompfunctie te bewerkstelligen. Het systeem waarbinnen de elektrische impulsvorming en voortgeleiding in het hart wordt gereguleerd, kan worden onderverdeeld in drie hoofdgroepen: Pacemakerstructuren Gespecialiseerde geleidende vezels Hartspierweefsel Een pacemakerstructuur kenmerkt zich door zijn vermogen om zelfstandig een actiepotentiaal te genereren. De pacemaker van een gezond hart is de sinusknoop. Dit is een klein, ovaalvormig stukje weefsel in de laterale wand van het…

Lees Meer

X

Primaire metabole acidose met secundair respiratoire alkalose als compensatie

Metabole acidose: Wanneer door niet-respiratoire oorzaken de concentratie zuren in het bloed abnormaal wordt verhoogd, zullen deze zuren gebufferd worden door bicarbonaat. De concentratie HCO3- in het lichaam zal dalen (omdat dit bicarbonaat voor een deel "opgebruikt is"). Er is dus minder base in het bloed en de pH daalt. Dit noemt men een metabole acidose. Respiratoire alkalose als compensatie: De longen werken vrij snel (binnen minuten) dit lage pH tegen door CO2 in verhoogde mate uit te ademen, waardoor de pH na verloop van tijd weer genormaliseerd wordt. Een primaire metabole acidose met een laag HCO3- gehalte wordt zo…

Lees Meer

Pagina 4 van 7« Eerste...23456...Laatste »