Dyspnoe

Een belangrijk begrip bij het beoordelen van de ademhaling is dyspnoe. De definitie van dyspnoe (kortademigheid of benauwdheid) is “de bewuste ervaring van een verstoring van de ademhaling”, dus het gevoel dat de adem tekortschiet.

Dit kan erg beangstigd zijn voor de patiënt. Er is geen duidelijk verband tussen de zuurstofsaturatie en het gevoel van dyspnoe. Ook is de mate...

Lees Meer

Belangrijke principes bij het meten van pijn

De algemene definitie van pijn zoals bepaald door de IASP is: “Een onplezierige sensorische en/of emotionele ervaring die in verband wordt gebracht met actuele of potentiële weefselbeschadiging, of in dergelijke termen wordt beschreven.” Het gaat om een ervaring, dus pijn is altijd subjectief. Bij het meten van pijn is het oordeel van de patiënt dan ook leidend, want alleen de patiënt...

Lees Meer

Preventie postoperatieve wondinfecties

Een basisvoorwaarde voor de preventie van postoperatieve infecties is dat op de operatiekamer (OK) een goede hygiënediscipline heerst. De hygiënediscipline omvat vier maatregelen:

  • de handen goed desinfecteren;
  • sieraden afdoen;
  • het mond-neusmasker en de operatiemuts op de juiste wijze dragen;
  • het aantal deurbewegingen beperken (meer deurbewegingen tijdens een OK betekent ook meer micro-organismen).

Een ander onderdeel van infectiepreventie is het niet langer preoperatief ontharen met een scheermes.

Dit...

Lees Meer

Triage, urgentie en alarmsymptomen

Het woord triage is afkomstig van het Frans en betekent: rangschikken op basis van prioriteit. De zorgvrager met de meest alarmerende symptomen krijgt het snelst de geschikte zorg toegewezen.

Bij triage gaat het erom dat je bepaalt of een zorgvrager snel door een arts moet worden onderzocht. Misschien is er wel niets aan de hand, maar misschien ook wel. Soms...

Lees Meer

Gebruik van de ABCDE binnen de SBAR

Wanneer de situatie (Situation) en de achtergrond (Background) vermeld zijn, kan het handig zijn om de ABCDE te gebruiken in de Assessment.

Voorbeeld:

Situation: Met Rick, verpleegkundige op de dialyseafdeling. We hebben een onwel wording bij een patiënte op de afdeling.

Background: Het gaat om een 67-jarige vrouw met terminaal nierfalen. Ze gebruikt bètablokkers, een aceremmer en acetylsalicylzuur.

Assessment: In de A zijn er geen problemen....

Lees Meer

Welke vragen stel je tijdens de anamnese?

Een belangrijk onderdeel van het klinisch redeneren is ‘begrijpen welke vragen je aan de zorgvrager moet stellen en waarom’. De vragen die je stelt aan de zorgvrager (anamnesevragen) heb je vaak via een lijstje aangeleerd, maar dat is niet voldoende. Vragen stellen doe je namelijk met een doel. Als je de vragen stelt omdat je er een bedoening mee...

Lees Meer

Aandachtsgebied: Beleid

Met ‘beleid’ bedoelen we ‘de acties die je uitvoert omdat je een plan hebt’. Een plan voer je uit omdat je een doel hebt. Dit doel is gericht op verbetering van de situatie van de zorgvrager.

Verbetering van de situatie van de zorgvrager betekent niet altijd dat we proberen te zorgvrager te genezen (in geval van ziekte). Het kan bijvoorbeeld...

Lees Meer

Aanvullend onderzoek

In je beleid bepaal je ook aanvullend onderzoek nodig is. Anamnese en lichamelijk onderzoek vormen de basis van het klinisch onderzoek. In sommige gevallen is informatie uit anamnese en lichamelijk onderzoek niet voldoende om te kunnen bepalen wat het juiste beleid moet zijn (bijvoorbeeld welke behandeling nodig is). Je hebt dan vaak extra informatie nodig die je kan krijgen...

Lees Meer

Aandachtsgebied: moreel gedrag en ethiek

Moreel gedrag heeft te maken met het onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad. Ethiek is de manier waarop wij nadenken over goed gedrag. In het geval van klinisch redeneren gaat het om het welzijn van de zorgvrager en zijn omgeving, maar ook om je eigen welzijn als zorgverlener. Je wil natuurlijk dat alles optimaal is om de beste...

Lees Meer

NANDA, NIC en NOC

NANDA, NIC en NOC

Om verpleegkundigen te helpen in het klinisch redeneerproces zijn meerdere classificatiesystemen ontworpen. Eén van die systemen is het NANDA-classificatiesysteem. NANDA staat voor de North American Nursing Diagnosis Association. NANDA is eind jaren ‘70 in de Verenigde Staten opgericht door een groep verpleegkundigen. Samen hebben zij een classificatiesysteem gemaakt waarin alle mogelijke verpleegkundige diagnoses zijn opgenomen. Verpleegkundige diagnoses zijn bijvoorbeeld...

Lees Meer

De PES-structuur

De NANDA-classificatie maakt gebruikt van een soortgelijke structuur als de PES-structuur. De meeste verpleegkundigen zijn al bekend met de PES-structuur, waardoor de overgang naar het NANDA-systeem geen grote stap is. Met de PES-structuur kan de verpleegkundige alle verkregen informatie in drie gebieden indelen:

  • Probleem;
  • Etiologie;
  • Symptomen.

Bij het onderdeel “probleem” zal de verpleegkundige alle informatie zetten die gaat over de klachten of gezondheidsproblemen van...

Lees Meer

De ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)  

Eenvoudig gesteld kan je de ICF zien als een (erg) lange lijst waarin alle mogelijke manieren staan waarop een zorgvrager kan functioneren. Daarnaast staat in de lijst van de ICF ook alle lichamelijke, psychische en sociale problemen die een zorgvrager bij zijn functioneren kan ervaren.

Met deze lijst is het makkelijker om te bepalen welke zorg nodig is voor de...

Lees Meer

Cognitieve stoornissen bij dementie

Er zijn verschillende cognitieve stoornissen die kunnen optreden bij dementerende patiënten. Deze stoornissen hebben allen betrekking op het denken en taalvermogen.

  • Afasie: kan worden onderverdeeld in sensorische en motorische afasie. Bij sensorische afasie begrijpt de patiënt woorden niet goed. Bij motorische afasie kan een patiënt zichzelf niet goed uitdrukken. Dit komt doordat hij/zij niet op het juiste woord kan komen....

    Lees Meer

Classificatiesystemen en klinisch redeneren

De meeste classificatiesystemen die we hier beschrijven komen uit de Verenigde Staten van Amerika. Het is zeker niet zo dat al deze systemen overal in Nederland en de rest van Europa worden gebruikt. Ook in de verschillende zorgopleidingen wordt niet altijd even veel aandacht aan deze classificatiesystemen besteed. Wanneer je vaak met een bepaald systeem werkt, is het handig...

Lees Meer